HAMBARAVIKINDLUSTUSE VÄLISTUSED

Hambaravikindlustuse poolt ei kuulu hüvitamisele:

 1. teenuste või protseduuride kulu, mida ei ole kirjeldatud kindlustuslepingu lisas A või siin;
 2. ravi, mis ületab protseduuride maksimaalset kordade arvu aastas või aastast maksimaalset hüvitismäära;
 3. ravi (va. erakorralise, õnnetusjuhtumi ja suuvähi ravi), mis teostati mitte partnerkliinikus;
 4. ravi, mis toimus enne kindlustusperioodi alguspäeva või ravi mida osutati peale kindlustusperioodi lõppu;
 5. kosmeetiline ravi ja ravi, mis ei ole kliiniliselt vajalik;
 6. hammaste, mis puudusid enne kindlustuslepingu alguskuupäeva või alguskuupäeval, asendamiseks mõeldud ravi;
 7. ravi, mille on tinginud enda tekitatud vigastus;
 8. ravi, millega kaasneb vajadus haigla – , päeva – või ambulatoorseks raviks v.a. suuvähi ravi korral;
 9. teenused või protseduurid, mis on katsetusjärgus või mida hambaravikabinet tavaliselt ei osuta ega anna või mis ei ole kliiniliselt vajalikud;
 10. ravi, mis on seotud kahju või vigastustega mis on põhjustatud füüsilises kontaktspordis osalemise ajal ning kui ole kantud nõuetekohast hamba-, suu- või peakaitset;
 11. vigastused, mis on saadud ebaseadusliku, õigus- või ühiskonnavastase tegevuse käigus;
 12. hüvitis raviga seotud reisikulude või telefonikõnede eest või tasu kindlustusavalduse esitamise eest;
 13. vastuvõtule mitteilmumisest tulenev tasu;
 14. proteeside asendamine, kui need on saanud kahjustada ajal mil neid ei kantud;
 15. ravi tasud, mis hüvitatakse riikliku hambaravikindlustuse või muud liiki kindlustuse alusel, olenemata sellest, kas Te nõuate neid hüvitisi riigilt või muult kindlustusandjalt või mitte;
 16. täiskasvanute ortodontiline ravi;
 17. suuvähi, mis on diagnoositud, mida kahtlustatakse või mille suhtes tehti proove või kavandati nende tegemist või millega seoses on kindlustatud isikule antud suunamine eriarsti juurde enne kui ta liitus kindlustuskaitsega, ravi;
 18. suuvähi, mille on põhjustanud suitsetamine või tubakatoodete närimine (sealhulgas beetlipähklite mahl), ravi;
 19. kulud, mille kandmine ei ole kindlustusandja arvates mõistlik ega vajalik. Kõik hüvitised tasutakse saadud ravi tavapäraste ja vastuvõetavate tasumäärade alusel. Kulud peavad olema mõistlikud, vajalikud, kantud täielikult ja üksnes ravi eesmärgil ning need peavad olema kooskõlas kindlustusandja hambaravinõustajate arvamusega;
 20. Olenemata kindlustuslepingu või selle mis tahes lisades sätestatud vastupidistest sätetest, lepitakse kokku, et kindlustus ei kehti sõja, sissetungi, välisvaenlaste tegevuse, sõjategevuse (olenemata sellest, kas sõda on välja kuulutatud või mitte), kodusõja, mässu, revolutsiooni, ülestõusu ega sõjaväelise ega usurpeeritud riigivõimu ajal ega terrorismi ajal, mis on põhjustatud üksnes massihävituslike tuuma – , keemia –  või bioloogiliste relvade kasutamise tagajärjel, ükskõik mis viisil neid levitatakse või kombineeritakse. Selles punkti mõistes:
 • tähendab terrorism poliitilistel, religioossetel, ideoloogilistel või nendega sarnastel eesmärkidel isiku või isikurühma(de) toimepandud tegu või tegusid kavatsusega mõjutada mis tahes valitsust ja/või hirmutada avalikkust või mis tahes osa sellest. Terrorism võib muu hulgas hõlmata jõu või vägivalla kasutamist ja/või jõu või vägivalla kasutamisega ähvardamist. Peale selle võivad terrorismi toimepanijad tegutseda üksinda või mis tahes organisatsiooni(de) või valitsus(t)e nimel või nendega seoses;
 • massihävituslike tuumarelvade kasutamine tähendab plahvatusmõjuga tuumarelva või – seadme kasutamist või lõhustuva materjali emissiooni, hajutamist, levitamist, vabastamist või lekitamist, kui selle materjali radioaktiivsuse tase on selline, et see võib põhjustada invaliidsust või surma inimeste ja loomade seas;
 • massihävituslike keemiarelvade kasutamine tähendab tahke, vedela või gaasilise keemilise ühendi emissiooni, hajutamist, levitamist, vabastamist või lekitamist, kui see ühend võib sobiva levitamise korral põhjustada invaliidsust või surma inimeste ja loomade seas;
 • massihävituslike bioloogiliste relvade kasutamine tähendab patogeense(te) (haigusi tekitava(te)) mikroorganismi(de) ja/või bioloogiliselt valmistatud toksiini(de) (sealhulgas geneetiliselt muundatud organismide ja keemiliselt sünteesitud toksiinide) emissiooni, hajutamist, levitamist, vabastamist või lekitamist, kui need võivad põhjustada invaliidsust või surma inimeste ja loomade seas.

OLULINE TEADA: